ERJPA3F2942V : 小形高電力チップ抵抗器

商品名
小形高電力チップ抵抗器

シリーズ/タイプ
耐サージチップ抵抗器

品番
ERJPA3F2942V

拡大
写真:ERJPA3F2942V