ERJPA2F7322X : 小形高電力チップ抵抗器

商品名
小形高電力チップ抵抗器

シリーズ/タイプ
耐サージチップ抵抗器

品番
ERJPA2F7322X

拡大
写真:ERJPA2F7322X