ERJPA2F2490X : 小形高電力チップ抵抗器

商品名
小形高電力チップ抵抗器

シリーズ/タイプ
耐サージチップ抵抗器

品番
ERJPA2F2490X

拡大
写真:ERJPA2F2490X