EXBU2H914JV : 抵抗ネットワーク

商品名
抵抗ネットワーク

シリーズ/タイプ
耐硫化多連チップ抵抗

品番
EXBU2H914JV

拡大
写真:EXBU2H914JV
項目 内容
定格電力 (W) 0.063
チップサイズ(L×W) (mm) 3.8 X 1.6
抵抗値 (Ω) 910000.000
抵抗値許容差 (%) 5
包装形態 パンチ (紙) テーピング
端子ピッチ (mm) 0.5
回路構成 独立回路
素子数 (個) 8
抵抗温度係数 (×10⁻⁶/K) ±200
端子数 (個) 16
質量(参考値) (mg) 9.00