EXB24V910JX : 抵抗ネットワーク

商品名
抵抗ネットワーク

シリーズ/タイプ
多連チップ抵抗

品番
EXB24V910JX

拡大
写真:EXB24V910JX
項目 内容
定格電力 (W) 0.063
チップサイズ(L×W) (mm) 1.0 X 1.0
抵抗値 (Ω) 91.000
抵抗値許容差 (%) 5
包装形態 パンチ (紙) テーピング (2mm ピッチ)
端子ピッチ (mm) 0.65
回路構成 独立回路
素子数 (個) 2
抵抗温度係数 (×10⁻⁶/K) ±200
端子数 (個) 4
質量(参考値) (mg) 1.20