EXB34V131JV : 多連チップ抵抗

写真:EXB34V131JV
  • シリーズ/タイプ : 多連チップ抵抗
  • 品番 : EXB34V131JV
はじめに 注意事項 を必ずお読みください

特性値

項目内容
SMDSMD
定格電力 (W)0.063
チップサイズ(L×W) (mm)1.6 X 1.6
抵抗値 (Ω)130
抵抗値許容差 (%)5
包装形態パンチ (紙) テーピング
端子ピッチ (mm)0.8
回路構成独立回路
素子数 (個)2
抵抗温度係数 (×10⁻⁶/°C)±200
端子数 (個)4
質量(参考値) (mg)3.5