NTCサーミスタ(チップ形) : 品番

51件見つかりました /251件中条件で絞り込み中
ページあたりの件数
選択した品番のみ
選択 品番 カタログ /
データシート
CADデータ 在庫検索 シリーズ/タイプ 形状 B定数
(K)
抵抗値許容差
(%)
抵抗値 R25
(Ω)
包装形態
ERTJ0EG103FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 3301~3400 ±1 10000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EG103GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 3301~3400 ±2 10000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EG103HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 3301~3400 ±3 10000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EG103JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 3301~3400 ±5 10000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EG202GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 3301~3400 ±2 2000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EG202HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 3301~3400 ±3 2000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EG202JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 3301~3400 ±5 2000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EP473FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4001~4100 ±1 47000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EP473GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4001~4100 ±2 47000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EP473HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4001~4100 ±3 47000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EP473JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4001~4100 ±5 47000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ER104FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4201~4300 ±1 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ER104GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4201~4300 ±2 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ER104HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4201~4300 ±3 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ER104JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4201~4300 ±5 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ET104FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4401~4500 ±1 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ET104GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4401~4500 ±2 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ET104HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4401~4500 ±3 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0ET104JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4401~4500 ±5 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV104FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±1 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV104GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±2 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV104HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±3 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV104JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±5 100000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV474FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±1 470000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV474GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±2 470000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV474HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±3 470000 紙テーピング(2mm)
ERTJ0EV474JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1005 4601~4700 ±5 470000 紙テーピング(2mm)
ERTJ1VG103FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3301~3400 ±1 10000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VG103GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3301~3400 ±2 10000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VG103HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3301~3400 ±3 10000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VG103JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3301~3400 ±5 10000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VK102FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3601~3700 ±1 1000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VK102GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3601~3700 ±2 1000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VK102HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3601~3700 ±3 1000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VK102JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 3601~3700 ±5 1000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VP473FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4001~4100 ±1 47000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VP473GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4001~4100 ±2 47000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VP473HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4001~4100 ±3 47000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VP473JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4001~4100 ±5 47000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VR104FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4101~4200 ±1 100000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VR104GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4101~4200 ±2 100000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VR104HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4101~4200 ±3 100000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VR104JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4101~4200 ±5 100000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VT224FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4401~4500 ±1 220000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VT224GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4401~4500 ±2 220000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VT224HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4401~4500 ±3 220000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VT224JM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4401~4500 ±5 220000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VV104FM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4601~4700 ±1 100000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VV104GM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4601~4700 ±2 100000 紙テーピング(4mm)
ERTJ1VV104HM
CADデータ
ダウンロード
在庫検索 車載用NTCサーミスタ(チップ形) 1608 4601~4700 ±3 100000 紙テーピング(4mm)