ERAS15J822V : 感温抵抗器 (生産終息品)

写真:ERAS15J822V
  • シリーズ/タイプ : 角形感温チップ抵抗器
  • 品番 : ERAS15J822V
はじめに 注意事項 を必ずお読みください

特性値

項目内容
代替推奨品-
SMDSMD
定格電力 (W)0.1
チップサイズ (LxW(EIA)) (mm)2.0 x 1.25 (EIA:0805)
抵抗値 (Ω)8200
抵抗値許容差 (%)5
抵抗温度係数 (×10⁻⁶/°C)1500
包装形態パンチ (紙) テーピング(4mmピッチ)
質量(参考値) (mg)4